Suzukiundervisning Fiol och Gitarr

Från det året ditt barn fyller fem år kan han/hon börja spela fiol enligt Suzukimetoden. På gitarr sker start från sex år. Barnen får undervisning såväl individuellt som i grupp. Den individuella lektionen ges en gång per vecka och grupplektionen minst 2 ggr per månad. Undervisningen sker på N3 Kulturskola i Trollhättan.
Eftersom barnen oftast startar vid en ung ålder är förälderns roll av stor vikt.
Föräldern börjar därför med en föräldrakurs i några veckor innan barnen kommer igång. Detta för att kunna vara till hjälp och stöd och själv känna på hur det är att spela på instrumentet.

Grupptider för fioler under VT2019

Tisdagar            17:00-17:40 (upp till suzukibok 1, stycke 4)
Tisdagar            18:00-18:40 (Bok 1, stycke 5 och uppåt)

Grupptider för gitarrer under 2018/2019

Måndagar         18.10-18.40 (Bok 1-2)
Onsdagar          16.20-16.50 (Nybörjare ht 2018)

 

Suzukimetoden bygger på:

Tidig start
Då människans förmåga börjar utvecklas redan vid födseln, läggs i suzukimetoden den största vikt vid en kärleksfull och musikrik miljö från denna tidiga ålder.
Detta är förberedelsen till den egentliga undervisningen, som bäst kan påbörjas i 3-4 årsåldern.

Lyssnande
Noter används ej de första åren, då gehörsinlärningen dominerar helt. Lyssnande till musik är en viktig del i övningen.

Alla kan
På samma sätt som varje barn lär sig tala, kan det lära sig musik.
Av största vikt är omgivningens uppmuntran och tilltro till barnets möjligheter att utveckla sin förmåga.

Föräldern
Undervisningen inleds med en kurs för föräldrarna, som utbildas av läraren till barnets handledare och hjälpare. Barnet imiterar föräldern vid den första inlärningen.
Lyssnande och inlärning sker tillsammans med föräldern, som är närvarande vid lektionerna.

Individuell lektion
Varje elev får en individuell lektion per vecka.
Läraren övertar förälderns roll som förebild och visar bägge parter hur de ska arbeta hemma samt stimulerar med sin kunskap och sin entusiasm.

Grupplektion
Eleverna spelar tillsammans regelbundet. Målet är en grupplektion i veckan.

Arbetssätt
Alla stycken i Suzukis repertoar är ordnade i en pedagogisk följd och innehåller moment som leder elevens spelförmåga vidare till nästkommande stycke.
Således bör man arbeta så länge med varje stycke, att elevens förmåga blir tillräckligt utvecklad för att gå vidare.

Repetition
Alla stycken i Suzukirepertoaren repeteras ständigt. Elevens repertoar ökar därför hela tiden.

Memorering
Varje stycke i Suzukilitteraturen lärs in och spelas upp utantill.

Tonen
Tonbildningen finns hela tiden i centrum på lektionerna, vid övningen och för musikupplevelsen redan från nybörjarstadiet.
Detta kallas tonalisation.

Notläsning
När barnen är symbolmogna och har uppnått viss spelförmåga undervisas de i notläsning och elementär musiklära.

Repertoar
Suzukis repertoar gäller som en röd tråd och inget stycke hoppas över.
I takt med ökade kunskaper och spelförmåga bör annan repertoar spelas jämsides.

Konserter
Eleverna skall ges tillfälle att framträda inför publik så snart som möjligt. Det kan ske helt informellt i hemmet, inför gruppen eller i större sammanhang med många medverkande.
Som publik får eleven meningsfulla tillfällen att lyssna på musik.

 

För mer information om Suzukimetoden, besök gärna www.swesuzuki.org eller kontakta någon av oss lärare.

Trollhättans Suzukiförening finns även på facebook och på www.trollhattansuzuki.se

 

Gabriella Blomstervall Lidö, fiol
0701-64 22 05
gabriella.blomstervall-lido@trollhattan.se

Johan Abrahamsson, gitarr
0767-88 08 90
johan.abrahamsson@trollhattan.se