Inflytande och delaktighet

Inom N3:s verksamhet lägger vi stor vikt vid ungdomars inflytande och delaktighet, och det är något som ska genomsyra alla verksamhetsdelar.

Att arbeta med barns och ungdomars inflytande är svårt och kan innehålla fallgropar. Det är viktigt med medbestämmande och inte självbestämmande. Detta innebär att vi inte lämnar över ansvaret helt till ungdomarna och tycka att vi därmed uppfyllt villkoret om reellt ungdomsinflytande. Att ge ungdomar full tillgång till en egen budget och bestämmande över sin organisation är inte nödvändigtvis liktydigt med full ungdomsdemokrati. Hög närvaro ifrån vuxna är viktigt! Genom närvaron ger vi unga bekräftelse och skapar goda relationer. För oss är det väldigt viktigt att komma ihåg att vi jobbar och verkar för ungdomar och inte åt ungdomar.

Konventionen om Barnets rättigheter ligger som grund för vårt arbete med inflytande och delaktighet, där artikel 12 och 31 är extra viktiga.

Artikel 12 – Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i frågor som rör barnet, vadvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom företrädare eller lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet.

Artikel 31 – Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila, fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt till att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt rekreations- och fritidsverksamhet.

För att ha ett framgångsrikt arbete med inflytandefrågor för barn och ungdomar är det viktigt att inte bara satsa på ett forum för detta. Istället menar vi att det är viktigt att ha så många olika kontaktytor för barns och ungdomars inflytande som möjligt. Dessa blir av nödvändighet av olika karaktär och innehåll och måste i varje enskilt fall utformas så att de är transparenta på ett sådant sätt att villkoren och gruppens status är kända för alla. Det är också viktigt att sammanhangen känns relevanta och meningsfulla för dem som ska delta.